TEAM

Per schooljaar 2018/2019 bestaat de school uit drie kleuterklassen en klas 1. De school zal ieder jaar met 1 klas groeien tot een uiteindelijk totaal van 3 kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6.

Het team van de school bestaat uit:

Kleuterleidsters
6K: Annelinde Schouten
8K: Tal Palfrey en Marjoleine Innemee
9k: Maj van Hille en Esther de Koning

Klassenleerkracht
Klas 1W: Anna Schellekens en Isabelle van Damme

Vakleerkrachten
Euritmie: Jiri Brummans
Muziektherapie lessen kleuters: Sangeetha Bout

Zorgfuncties
Intern begeleider / zorgcoördinator (ib): Maria Verbeek
Remedial teacher (rt): Eduard Knoet

Ondersteunend
Conciërge: Maroesja van Vught
Administratie: Rosalie van Wegen

MR

vanuit de ouders:
Eline Weeda

vanuit het team:
Annelinde Schouten
Anna Schellekens

Schoolleider: Lieke Hobus

Coördinator en eerste aanspreekpunt: Esther de Koning

BESTUUR

Vrijeschool Amsterdam West valt onder het bestuur van Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam. De organisatie ziet er als volgt uit:
● Vrijeschool Amsterdam West is een dependance van Geert Groote School 1.
● Vrijeschool Kairos is een dependance van Geert Groote School 2.
● Het bestuur van de Geert Groote School 1 en 2 valt onder de Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam.
● Het bestuur van de Vrije School Parcival in Amstelveen valt onder Stichting Vrije School Amstelveen.
De scholen werken nauw samen, vandaar dat beide stichtingen dezelfde bestuursleden hebben.

Uitvoerend bestuurder: Bart Hurkxkens
Toeziende bestuursleden:
• Spier ten Doesschate, voorzitter
• Yara Cavalcanti Araujo, bestuurslid
• Lars Kok, bestuurslid

MR

De Geert Groote School 1 en de Geert Groote School 2 hebben elk een aparte MR. Nu de scholen beide een dependance hebben, wordt gewerkt aan het instellen van ‘deel-MRen’, voor elke school. Vrijeschool Amsterdam West heeft een eigen deel-MR.
Daarnaast hebben de scholen ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken. Deze GMR bestaat uit leden van de individuele medezeggenschapsraden van de scholen.

OUDERBETROKKENHEID

CONTACTOUDERS

Op Vrijeschool Amsterdam West vinden we betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Want wat is er nu leuker dan een actieve bijdrage te leveren aan de school waar uw kind met plezier naartoe gaat? Ouders kunnen helpen bij het organiseren van de jaarfeesten, ondersteuning geven bij leeslessen of handenarbeid en meegaan met kamp. Om dit alles te stroomlijnen hebben we op de Vrijeschool Amsterdam West, net als op andere vrijescholen, contactouders.

Contactouders (meestal twee per klas) zijn de spin in het web van een klas. Zij verzorgen de communicatie tussen ouders en leerkrachten. Moet de alarmlijst gebeld worden? Moet er begeleiding geregeld worden voor een excursie? De contactouders zorgen dat alles geregeld wordt. Ook helpen zij bij het voorbereiden en uitvoeren van de jaarfeesten.

OUDERBIJDRAGE

Extra geld zorgt voor extra vrijeschoolactiviteiten

Sinds jaar en dag wordt de Geert Groote School net zoals de andere scholen, bekostigd door het Rijk. Maar de vergoedingen zijn helaas ontoereikend voor alle activiteiten die de vrijeschool bijzonder maken. Willen we alle vrijeschoolactiviteiten voor de beide locaties kunnen betalen, dan heeft de Geert Groote School zo’n € 150.000,- per schooljaar nodig. Vandaar dat we ouders om een extra financiële bijdrage vragen.

De vrijwillige bijdrage maakt meer mogelijk

De vrijwillige ouderbijdrage zorgt dat je kind met goede tekenmaterialen kan werken of via euritmie zijn motoriek kan ontwikkelen. Dankzij de bijdrage krijgt je kind bijvoorbeeld:
• Euritmie en toneel
Daarnaast wordt je bijdrage besteed aan:
• De sfeervolle inrichting van onze gebouwen
• Mooie en natuurlijke lesmaterialen
• Vieren van de jaarfeesten
De ouderbijdrage is vrijwillig; het mag voor ouders nooit een onoverkomelijke financiële drempel zijn. Vanzelfsprekend zullen we nooit een leerling ergens van uitsluiten vanwege het niet bijdragen door zijn ouders. Voor onder meer schoolreisjes wordt apart een bijdrage gevraagd.

Bijdrage naar draagkracht

We hanteren een inkomensafhankelijk tarief, zodat iedereen naar draagkracht kan bijdragen. Hieronder vind je de richtlijnen voor de ouderbijdrage.

Richtlijn ouderbijdrage

In principe is de ouderbijdrage 2.5% van het netto jaarsalaris.
Voor het 2e kind geldt een bijdrage van 50% en voor het 3e kind 30% van de ouderbijdrage voor het 1e kind. Voor 4e en volgende kinderen wordt geen ouderbijdrage gevraagd.
Download de richtlijn ouderbijdrage

Hoe gaat dit in zijn werk?

U ontvangt van de school een email met daarin een persoonlijke link naar een betaalpagina om de ouderbijdrage te voldoen. Voor elk kind ontvangt u een eigen link. Het ouderbijdrage systeem maakt het nu mogelijk om :
– Betalen via iDeal of
– Betalen via automatische incasso* of
– Zelf betalen ineens of in termijnen.

Inzicht in de bestedingen

We zijn graag transparant in hoe we uw geld besteden. Daarom heeft de medezeggenschapsraad invloed op en inzicht in de uitgaven. Bovendien zijn via de administratie de volledige jaarrekeningen inclusief de toelichtingen en begrotingen in te zien.