TEAM

Leerkrachten Vrijeschool Amsterdam West

Het team in augustus 2018 zal in ieder geval bestaan uit drie kleuterleerkrachten en klas 1. Daarna zal de school ieder jaar met 1 klas groeien en zo zal het team steeds verder uitbreiden. Op dit moment (schooljaar 2017/ 2018) vormen 3 kleuterklassen de basis van Vrijeschool Amsterdam West, de klassen van:
1. Annelinde Schouten
2. Eva Smits / Maj van Hille
3. Tal Palfrey

De leerkracht van de eerste klas van 2018-2019 zal Anna Schellekens zijn.

Vakleerkrachten en zorgfuncties

De vakleerkrachten (voor euritmie en gymnastiek) en het zorgteam zullen deels en indien mogelijk hun werkzaamheden combineren met die op Geert Groote School 1. In de periode voorafgaand aan de verhuizing van Vrijeschool Amsterdam West naar een eigen locatie, zal de aanstelling en samenstelling van het team uitgewerkt worden door de directie.

Schoolleider

De schoolleider van Geert Groote School 1 en Vrijeschool Amsterdam West is Lieke Hobus. De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is ’s ochtends van 8.30 tot 9.00 uur te bereiken op haar kantoor.

BESTUUR

Vrijeschool Amsterdam West valt onder het bestuur van Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam. De organisatie ziet er als volgt uit:
● Vrijeschool Amsterdam West is een dependance van Geert Groote School 1.
● Vrijeschool Kairos is een dependance van Geert Groote School 2.
● Het bestuur van de Geert Groote School 1 en 2 valt onder de Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam.
● Het bestuur van de Vrije School Parcival in Amstelveen valt onder Stichting Vrije School Amstelveen.
De scholen werken nauw samen, vandaar dat beide stichtingen dezelfde bestuursleden hebben.

Uitvoerend bestuurder: Bart Hurkxkens
Toeziende bestuursleden:
• Spier ten Doesschate, voorzitter
• Yara Cavalcanti Araujo, bestuurslid
• Lars Kok, bestuurslid

DIRECTIE

De schoolleider van GGS 1 en Vrijeschool Amsterdam West is Lieke Hobus.

MR

De Geert Groote School 1 en de Geert Groote School 2 hebben elk een aparte MR. Nu de scholen beide een dependance hebben, wordt gewerkt aan het instellen van ‘deel-MRen’, voor elke school. In de MR van GGS 1 vertegenwoordigen twee ouders en een leerkracht de Vrijeschool Amsterdam West.
Daarnaast hebben de scholen ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken. Deze GMR bestaat uit leden van de individuele medezeggenschapsraden van de scholen.

OUDERBETROKKENHEID

CONTACTOUDERS

Op Vrijeschool Amsterdam West vinden we betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Want wat is er nu leuker dan een actieve bijdrage te leveren aan de school waar uw kind met plezier naartoe gaat? Ouders kunnen helpen bij het organiseren van de jaarfeesten, ondersteuning geven bij leeslessen of handenarbeid en meegaan met kamp. Om dit alles te stroomlijnen hebben we op de Vrijeschool Amsterdam West, net als op andere vrijescholen, contactouders.

Contactouders (meestal twee per klas) zijn de spin in het web van een klas. Zij verzorgen de communicatie tussen ouders en leerkrachten. Moet de alarmlijst gebeld worden? Moet er begeleiding geregeld worden voor een excursie? De contactouders zorgen dat alles geregeld wordt. Ook helpen zij bij het voorbereiden en uitvoeren van de jaarfeesten.

KLANKBORD en IDEEËNBUS

Vrijeschool Amsterdam West is een school in oprichting, een school die nog groeit. Daarom vindt de schoolleiding het erg waardevol als ouders meedenken over allerlei school-verwante zaken en daar waar mogelijk en wenselijk advies uitbrengen aan Stuurgroep Vrijeschool Amsterdam West. Eventueel kan de stuurgroep ook de mening van ouders vragen over een specifiek onderwerp, of kunnen er werkgroepen worden opgezet rond specifieke onderwerpen die spelen (zoals bijvoorbeeld de inrichting van een schoolplein). Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep (alleen ouders die van Vrijeschool Amsterdam West), heeft u suggesties of ideeën of expertise die u wilt delen? Stuur dan graag een mail naar: kwartiermakerggs1@gmail.com 

OUDERBIJDRAGE

Extra geld zorgt voor extra vrijeschoolactiviteiten

Sinds jaar en dag wordt de Geert Groote School net zoals de andere scholen, bekostigd door het Rijk. Maar de vergoedingen zijn helaas ontoereikend voor alle activiteiten die de vrijeschool bijzonder maken. Willen we alle vrijeschoolactiviteiten voor de beide locaties kunnen betalen, dan heeft de Geert Groote School zo’n € 150.000,- per schooljaar nodig. Vandaar dat we ouders om een extra financiële bijdrage vragen.

De vrijwillige bijdrage maakt meer mogelijk

De vrijwillige ouderbijdrage zorgt dat je kind met goede tekenmaterialen kan werken of via euritmie zijn motoriek kan ontwikkelen. Dankzij de bijdrage krijgt je kind bijvoorbeeld:
• Euritmie en toneel
Daarnaast wordt je bijdrage besteed aan:
• De sfeervolle inrichting van onze gebouwen
• Mooie en natuurlijke lesmaterialen
• Vieren van de jaarfeesten
De ouderbijdrage is vrijwillig; het mag voor ouders nooit een onoverkomelijke financiële drempel zijn. Vanzelfsprekend zullen we nooit een leerling ergens van uitsluiten vanwege het niet bijdragen door zijn ouders. Voor onder meer schoolreisjes wordt apart een bijdrage gevraagd.

Bijdrage naar draagkracht

We hanteren een inkomensafhankelijk tarief, zodat iedereen naar draagkracht kan bijdragen. Hieronder vind je de richtlijnen voor de ouderbijdrage.

Richtlijn ouderbijdrage

In principe is de ouderbijdrage 2,5% van het netto jaarsalaris.
Voor het 2e kind geldt een bijdrage van 50% en voor het 3e kind 30% van de ouderbijdrage voor het 1e kind. Voor 4e en volgende kinderen wordt geen ouderbijdrage gevraagd.
Download de richtlijn ouderbijdrage

Hoe gaat dit in zijn werk?

U ontvangt van de school een email met daarin een persoonlijke link naar een betaalpagina om de ouderbijdrage te voldoen. Voor elk kind ontvangt u een eigen link. Het ouderbijdrage systeem maakt het nu mogelijk om :
– Betalen via iDeal of
– Betalen via automatische incasso* of
– Zelf betalen ineens of in termijnen.

Via deze link komt u rechtstreeks in het ouderportaal vsa.ouderbijdrage.nl

Om voor de eerste keer in te loggen op het portaal moet u een wachtwoord aanvragen. Dat gebeurt met een link op de inlogpagina van het portaal zelf. U heeft hiervoor wel het leerling nummer nodig dat in de e-mail staat die u van school hierover heeft ontvangen.

Inzicht in de bestedingen

We zijn graag transparant in hoe we uw geld besteden. Daarom heeft de medezeggenschapsraad invloed op en inzicht in de uitgaven. Bovendien zijn via de administratie de volledige jaarrekeningen inclusief de toelichtingen en begrotingen in te zien.